Interaktivní tabule ve výuce

Vzdělávací školení "Interaktivní tabule ve výuce"

Cílem školení je znalost využití interaktivní tabule ve výuce jako materiálně didaktického prostředku k účinnějšímu dosažení stanovených cílů výuky.

Dílčí cíle (jaké znalosti učitelé získají):

ovládat interaktivní tabule podle jejich technických možností a vhodně je didakticky využívat ve výuce

vytvářet vlastní učební pomůcky a znát didaktické možnosti jejich tvorby pomocí software interaktivní tabule

vhodně volit vyučovací metody a organizační formy výuky s interaktivní tabulí

Metodicky je kurz veden ve 3 vyučovacích blocích. Podstatná část je realizována praktickými činnostmi přímo u interaktivní tabule tak, aby učitelé, pro které je vzdělávací kurz určen, získali dovednosti využívat interaktivní tabuli ve výuce a inovovali tak vzdělávání žáků/studentů.

Jednotlivé praktické lekce kurzu práce s interaktivní tabulí jsou podpořeny videovýukou Media Site, dostupnou z Internetu.

Z kurzů doposud již realizovaných v rámci projektů se osvědčilo podpořit naplnění vzdělávacích cílů následujícími výukovými materiály.

Výukové materiály:

Distanční opora: Tvorba učebních pomůcek pomocí interaktivní tabule Smart Board (zpřístupněné pro účastníky kurzu na Internetu).

Videovýuka Media Site: z výuky u interaktivní tabule dostupné na Internetu.

Pracovní listy: I. – III. díl vytvořených učebních pomůcek pro interaktivní tabuli, které lze snadno upravit pro vlastní potřeby výuky dostupné z Internetu.

Forma a struktura

Struktura učebního programu v kurzu je uvedena v tabulce č. 1.

Tabulka č. 1: Struktura učebního programu v kurzu

Blok Téma hod:
1. Prezenční část: Představení i-tabule v podmínkách ped. praxe 4 h
2. Prezenční část: Rozvoj specifických kompetencí pro práci s i-tabulí 4 h
3. Prezenční část: Tvorba vlastních výukových materiálů k předmětu, workshop 4 h
Celkem: 12 h

Podrobný přehled témat výuky

V tabulce č. 2 je uveden podrobný učební plán kurzu rozdělený do 3 vyučovacích bloků. Ke každému bloku je uvedena anotace / název hlavního tématu / dílčí témata a jejich hodinové náplně / čemu by se měli účastníci kurzu naučit.

Tabulka č. 2: Podrobný učební plán kurzu

1. BLOK: Představení interaktivní tabule v podmínkách pedagogické praxe:
Anotace:
Vstupní blok je pro účastníky kurzu důležitý pro odstranění bariéry, která vzniká u nezkušených uživatelů z obav náročnosti příprav nových učebních pomůcek speciálně pro i-tabuli. Blok výuky probíhá u i-tabule. Účastníci kurzu se naučí používat i-tabuli běžným způsobem jako bílou tabuli bez náročnosti na přípravu. Nácvik výuky s i-tabulí pomocí situační metody vhodnou volbou organizačních forem a vyučovacích metod. Srovnání prezentací PowerPoint a Smart Notebook., význam interaktivity. Ukázky hotových výukových materiálů, programů dostupných na Internetu. Nácvik ovládání nastavení i-tabule pro pohodlnou práci.
2. BLOK: Rozvoj specifických kompetencí pro práci s i-tabulí
Anotace:
Účastníci kurzu si zdokonalí práci s i-tabulí v režimu psaní a dotyku. Vyzkouší si psaní s popisovači i vlastní rukou. Získají dovednosti pro nastavení i-tabule a přizpůsobení vlastním potřebám. Zdokonalí se při používání nástrojů a dalších možností i-tabule z didaktického hlediska využití. Vyzkouší si také možnosti instalace a aktualizace software i-tabule, což je nezbytné zejména pro přípravu na výuku na svém osobním počítači. Získají dovednosti pro vytváření vlastních výukových materiálů pomocí galerií obsažených v software pro i-tabuli se zaměřením na interaktivní a multimediální objekty jako hotové učební pomůcky, které lze snadnou upravit pro vlastní potřeby. Do svého předmětu si budou vytvářet vlastní výukové materiály.
3. BLOK: Tvorba vlastních výukových materiálů do předmětu výuky, workshop
Anotace:
V tomto vyučovacím bloku se účastníci kurzu zdokonalí v možnostech tvorby učebních pomůcek v aplikaci Smart Notebook. Do svého vyučovací předmětu si vytvoří vlastní výukové materiály tak, aby obsahovaly odkazy na přílohy, zvuky, videa, pracovní listy apod. Naučí se vytvářet odkazy na Internet, ale i snímky v souboru nebo přílohy různých typů tak, aby z nich bylo možné vytvářet multimediální projekty. Ke své práci budou používat bohaté nabídky galerií, zejména flash objektů, připravených učebních pomůcek, které lze snadno upravit. Tato část je závislá na počítačových dovednostech jednotlivých účastníků kurzu, doporučujeme pokračování kurzu pro pokročilé, kde se mohou zdokonalit.

Počet účastníků a upřesnění cílové skupiny

Minimální počet 15, max. 25 účastníků
Kurz je určen všem zájemcům ze základních a středních škol, případně vysokých škol, kteří mají zájem pracovat s interaktivní tabulí a vytvářet vlastní učební pomůcky využívající možností interaktivní tabule a tím inovovat vzdělávání žáků/studentů. Je požadována základní znalost práce s počítačem tj. ovládání počítače v prostředí operačního systému Windows (práce se soubory a složkami, ukládání, přejmenování) a základní znalosti pro práci s textem, obrázkem. Výhodou jsou zkušenosti s vytvářením prezentací PowerPoint, ale není podmínkou.

Učební bloky:
Kurzy mohu běžet v termínech a cyklech dle dohody, doporučeno je 3 x 4 hod rozdělit do více dnů v jednom týdnu (popř. nejbližších dnech dalšího týdne)

Doporučení:
Nezbytným požadavkem jsou pokud možno shodné nebo velmi podobné dovednosti účastníků školení pro práci s PC a tabulí.

Podle začátečníků, středně pokročilých a velmi pokročilých obsazujte kurzy.

Místo konání

Ve speciální školicí místnosti, anebo (doporučujeme) přímo ve škole.

1. vyučovací blok probíhá přímo před i-tabulí

2. a 3. vyučovací blok je realizován tak, aby účastníci mohli pracovat na počítači nebo notebooku, na kterém je nainstalován software interaktivní tabule (nejlépe Admin tools, který obsahuje všechny součásti software stejně jako u interaktivní tabule). Podle potřeb opět opakování u i-tabule.

Materiální a technické zabezpečení

Společnost amethyst.cz může zajistit instalaci software včetně nejnovějších aktualizací pro interaktivní tabuli a zároveň pro jednotlivé počítače nebo notebooky pro individuální práci účastníků kurzu tak, aby se účastníci kurzu mohli naučit pracovat se software, který je nainstalován na i-tabuli (nestačí jen Smart Notebook) ve stejných podmínkách.

Požadavky na instalaci na jednotlivé osobní počítače (notebooky):

Admin tools software Smart Board, který obsahuje všechny součásti používané na interaktivní tabuli, ale i na osobním počítači, který slouží k přípravě i v domácím prostředí,

zajistit pro instalaci přístup tak, aby mohli nainstalovat potřebný software také na osobním počítači (* osoby, jež mají vztah k organizaci (pracovní, studijní), si mohou nainstalovat tuto aplikaci také na svém osobním počítači),

zajistit aktualizace galerii objektů v Lesson Activity Toolkit a Základy pro pedagogy,

zajistit instalaci Adobe Flash Player 10 pro přehrávání flash objektů z galerie.

Kontakt na obchod

596 112 883(8:00 - 16:00)

Kontakt na servis

732 430 007NONSTOP

Vzdálená podpora

STÁHNOUT TEAMVIEWER

Napsat přes formulář
Jsme autorizovaní
partneři značek
Konica Minolta Toshiba Epson Brother HP