Vzdělávací školení „Interaktivní tabule pro použití v praxi“

Cílem školení je znalost využití interaktivní tabule ve firmách jako materiálně prezentačního prostředku k účinnějšímu a efektivnějšímu dosažení stanovených cílů.

Dílčí cíle (jaké znalosti pro práci s tabulí účastníci školení získají ):

ovládat interaktivní tabule podle jejich technických možností a vhodně je využívat při prezentacích, brainstormingu a poradách

vytvářet vlastní přípravy, záznamy a znát možnosti jejich tvorby pomocí software interaktivní tabule

vhodně volit prezentační metody a organizační formy porad s interaktivní tabulí.

Metodicky je kurz veden ve 3 vyučovacích blocích. Podstatná část je realizována praktickými činnostmi přímo u interaktivní tabule tak, aby účastníci, pro které je vzdělávací kurz určen, získali dovednosti využívat interaktivní tabuli pro svou práci a inovovali tak vedení porad apod. ve svých podnicích.

Jednotlivé praktické lekce kurzu práce s interaktivní tabulí jsou podpořeny videovýukou Media Site, dostupnou z Internetu.

Z kurzů doposud již realizovaných se osvědčilo podpořit naplnění cílů výuky následujícími výukovými materiály.

Výukové materiály:

Distanční opora: Tvorba učebních pomůcek pomocí interaktivní tabule Smart Board (zpřístupněné pro účastníky kurzu na Internetu).

Videovýuka Media Site: z výuky u interaktivní tabule dostupné na Internetu.

Forma a struktura

Struktura učebního programu v kurzu je uvedena v tabulce č. 1.

Tabulka č. 1: Struktura učebního programu v kurzu

Blok Téma hod:
1. Prezenční část: Představení i-tabule v podmínkách praxe 4 h
2. Prezenční část: Rozvoj specifických kompetencí pro práci s i-tabulí. Tvorba vlastních prezentačních materiálů. 4 h
Celkem: 8 h

Podrobný přehled témat výuky

V tabulce č. 2 je uveden podrobný učební plán kurzu rozdělený do 3 vyučovacích bloků. Ke každému bloku je uvedena anotace / název hlavního tématu / dílčí témata a jejich hodinové náplně / čemu by se měli účastníci kurzu naučit.

Tabulka č. 2: Podrobný učební plán kurzu

1. BLOK: Představení interaktivní tabule v podmínkách praxe:
Anotace:
Vstupní blok je pro účastníky kurzu důležitý pro odstranění bariéry, která vzniká u nezkušených uživatelů z obav náročnosti příprav nových prezentačních pomůcek speciálně pro i-tabuli. Blok výuky probíhá u i-tabule. Účastníci kurzu se naučí používat i-tabuli běžným způsobem jako bílou tabuli bez náročnosti na přípravu. Nácvik výuky s i-tabulí pomocí situační metody vhodnou volbou organizačních forem a prezentačních metod. Srovnání prezentací PowerPoint a Smart Meeting Pro., význam interaktivity. Ukázky hotových prezentačních materiálů, programů dostupných na Internetu. Nácvik ovládání nastavení i-tabule pro pohodlnou práci.
2. BLOK: Rozvoj specifických kompetencí pro práci s i-tabulí
Anotace:
Účastníci kurzu si zdokonalí práci s i-tabulí v režimu psaní a dotyku. Vyzkouší si psaní s popisovači i vlastní rukou. Získají dovednosti pro nastavení i-tabule a přizpůsobení vlastním potřebám. Zdokonalí se při používání nástrojů a dalších možností i-tabule z didaktického hlediska využití. Vyzkouší si také možnosti instalace a aktualizace software i-tabule, což je nezbytné zejména pro přípravu na výuku na svém osobním počítači. Získají dovednosti pro vytváření vlastních prezentačních materiálů. Pro své prezentace budou vytvářet vlastní přípravy ve smart meeting pro.

Počet účastníků a upřesnění cílové skupiny

Minimální počet 15, max. 25 účastníků
Kurz je určen všem zaměstnancům firem, kteří mají zájem pracovat s interaktivní tabulí a vytvářet vlastní prezentace využívající možností interaktivní tabule a tím inovovat a zjednodušovat firemní porady a distribuci zápisů z jednání. Je požadována základní znalost práce s počítačem tj. ovládání počítače v prostředí operačního systému Windows (práce se soubory a složkami, ukládání, přejmenování) a základní znalosti pro práci s textem, obrázkem. Výhodou jsou zkušenosti s vytvářením prezentací PowerPoint, ale není podmínkou.

Učební bloky
Kurzy mohu běžet v termínech a cyklech dle dohody, doporučeno je 2 x 4 hod. rozdělit do více dnů v jednom týdnu (popř. nejbližších dnech dalšího týdne).

Doporučení
Nezbytným požadavkem jsou pokud možno shodné nebo velmi podobné dovednosti účastníků školení pro práci s PC a tabulí.

Podle začátečníků, středně pokročilých a velmi pokročilých obsazujte kurzy.

Místo konání

Ve speciální školicí místnosti, anebo (doporučujeme) přímo ve škole.

1. vyučovací blok probíhá přímo před i-tabulí.

2. vyučovací blok je realizován tak, aby učitelé mohli pracovat na počítači nebo notebooku, na kterém je nainstalován software interaktivní tabule (nejlépe Admin tools, který obsahuje všechny součásti software stejně jako u interaktivní tabule). Podle potřeb opět opakování u i-tabule.

Materiální a technické zabezpečení

Společnost amethyst.cz může zajistit instalaci software včetně nejnovějších aktualizací pro interaktivní tabuli a zároveň pro jednotlivé počítače nebo notebooky pro individuální práci účastníků kurzu tak, aby se účastníci kurzu mohli naučit pracovat se software, který je nainstalován na i-tabuli (nestačí jen Smart Meeting Pro) ve stejných podmínkách.

Požadavky na instalaci na jednotlivé osobní počítače (notebooky):

Admin tools software Smart Board, který obsahuje všechny součásti používané na interaktivní tabuli, ale i na osobním počítači, který slouží k přípravě i v domácím prostředí,

zajistit pro instalaci přístup tak, aby mohli nainstalovat potřebný software také na osobním počítači (osoby, jež mají vztah k organizaci (pracovní, studijní), si mohou nainstalovat tuto aplikaci také na svém osobním počítači)

Kontakt na obchod

596 112 883(8:00 - 16:00)

Kontakt na servis

732 430 007NONSTOP

Vzdálená podpora

STÁHNOUT TEAMVIEWER

Napsat přes formulář
Jsme autorizovaní
partneři značek
Konica Minolta Toshiba Epson Brother HP