Tiskový audit

Co je tiskový audit a proč jej realizovat?

Tiskový audit je zaměřen na analýzu, plánování a realizaci optimálního komplexního tiskového systému a využití odpovídající techniky.

Audit umožní vyhodnocení aktuálního stavu tiskových procesů a navržení opatření pro měřitelnou finanční úsporu, nabídne optimalizaci a efektivitu firemních tiskových procesů za účelem snížení nákladů.

Způsob vyhodnocení zjištěných údajů

Zadavatel určí zodpovědnou osobu, která je s auditorským týmem v úzkém kontaktu a má rozhodovací a informační pravomoci (zpravidla IT manažer).

Auditorský tým (zpravidla 2-3 pracovníci) provedou fyzický sběr dat přímo na jednotlivých pracovištích u všech tiskových, kopírovacích a faxových zařízení.

Pro přesnost a správnost výsledků je důležitá součinnost zainteresovaných oddělení, zejména u větších společností.

Zadavatel sdělí, s kterými zařízeními nechce v rámci optimalizace manipulovat (např. z důvodu tisků speciálních úloh, podpory ovladačů apod.).

Získané údaje (tiskové objemy, typy zařízení atd.) jsou zpracovány aplikačním software, který pak poskytne potřebná data. Na základě stávající topologie pracovišť, vytíženosti a nákladovosti tiskových zařízení je navržena optimalizace.

Zadavatel získává pro oba stavy - stávající a optimalizovaný:

Manažerské výstupy: soubor zařízení se strukturou nákladů a zatížení

Finanční vyčíslení úspor a návrh opatření

Pro přehled nad grafickými a excelovskými výstupy je zpracován výstup do aplikace Power Point se shrnutím dat za účelem představení výsledků auditu vedení zadavatele. Po projednání a schválení může být navržené řešení implementováno.

V případě požadavku zadavatele je vyhotoven grafický výstup: výkresy se stávajícím a budoucím umístěním zařízení.

Realizace, přednosti a přínosy řešení


Přednosti řešení:

 • Zmapování současného stavu
 • Návrh budoucího stavu
 • Vyčíslení úspor
 • Obnova zařízení nejen z pohledu časové osy, ale zejména z pohledu ekonomiky provozu a skutečné vytíženosti pracovišť
 • Přehled o zařízeních
 • Přehled o skutečných potřebách jednotlivých pracovišť

Přínosy řešení:

 • Zajištění maximální efektivity procesů, optimalizace a úspora nákladů
 • Řízená inovace zařízení a využívání nových technologií
 • Dosažení vyšší kvality tiskových výstupů
 • Návrh optimálního systému financování obnovy technologií
 • Možnost okamžité implementace řešení